ANBI

Stichting Platform gehandicapten is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 814172210 

Dit houdt in dat schenkingen of legaten die wij verkrijgen, vrijgesteld zijn van schenkingsrecht of successierecht en dus in zijn geheel ten goede komen aan onze doelstellingen. Bovendien zijn deze schenkingen voor de schenker, binnen de regelgeving voor aftrekbare giften, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

 

Financieel overzicht 2017

Jaarverslag 2018

Het bestuur:

Het bestuur van het platform bestaat uit een aantal personen, samengesteld uit vrijwilligers uit de voormalige Gemeente Sint Anthonis en voor een groot deel uit mensen die zelf in hun lichamelijk functioneren beperkt zijn. Zij zijn dus ervaringsdeskundig.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Zij ontvangen dus geen geldelijke beloning.

Uitsluitend indien zij onkosten maken, worden die conform fiscale spelregels vergoed.

Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door:

De voorzitter: Vacant

Secretaris: Marja Thijssen

Penningmeester: Toon Bardoel